Wkładki do sprzęgieł

Wkładki do sprzęgieł

Wzrost bezpieczeństwa i wydajności w górnictwie węgla kamiennego przez zastosowanie nowoczesnych elastomerów w sprzęgłach typu S – vulkolanów.

VkB – vulkolan niebieski i VkG – vulkolan zielony

Sprzęgła kłowe typoszeregu S sprawdziły się jako niezawodny element układów napędowych stosowanych w trudnych warunkach ruchowych, jakie występują w górnictwie podziemnym i hutnictwie. Mocna budowa, zastosowania geometria kłów i dokładna obróbka najwyższej jakości materiałów wraz z nowoczesną elastyczną wkładką, wykonaną z odpornego na zużycie vulkolanu, gwarantują wysoką trwałość i niezawodność w długim okresie pracy sprzęgła.

We współpracy z jednym z wiodących poddostawców dla producentów maszyn górniczych osiągnięto znaczący postęp w rozwoju urządzeń dla potrzeb górnictwa podziemnego. Obok spełniającej oczekiwania użytkowników wkładki VkB, powiększono spektrum dostaw do produkowanych sprzęgieł typu S o twardszą i zdolną do przenoszenia większych mocy wkładkę VkG.

VkB i VkG spełniają wszystkie wymagania stawiane tworzywom sztucznym w podziemnej eksploatacji złóż mineralnych.

VkB i VkG poddawane wielokrotnym badaniom spełniły w pełnym zakresie wszystkie wymagania mechaniczne, przeciwpożarowe, BHP oraz wymagania elektryczne obowiązujące w górnictwie dołowym. Zastosowanie wkładek elastycznych VkB lubVkG w różnych rodzajach budowy sprzęgieł Typu S jest zgodne z Dyrektywą unijną 94/9 WE (ATEX).

Wyeliminowanie zagrożenia wyładowaniami elektrycznymi

Badania nad składem chemicznym nowoczesnych tworzyw dla wkładek VkB i VkG miały na celu przeciwdziałanie gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych i zmniejszenie oporu powierzchniowego Ro (wg DIN 53482/VDE 0303, część 3) do wartości poniżej 109 Ω.

Dla wkładek VkG uzyskano wartość Ro7x108 Ω, a dla VkB 1,8x108 Ω. Założony cel został więc znacznie przekroczony. Dzięki temu wyeliminowano ryzyko gromadzenia się elektrostatycznych ładunków na powierzchni wkładek podczas eksploatacji i jednocześnie wykluczono niebezpieczeństwo wyładowań elektrycznych.

Niezmienione własności mechaniczne

Wkładki VkB i VkG posiadają takie same, bardzo dobre, własności mechaniczne (twardość, wytrzymałość na rozerwanie oraz ścieralność) jak inne sprawdzone w praktyce wkładki z vulkolanu. Wysoka trwałość i niezawodność eksploatacyjna pozostają zachowane. Zróżnicowana sprężystość i własność tłumienia wkładek VkB i VkG powodują, że w zależności od twardości Shore’a, wkładki dostosowują się do dynamicznego obciążenia układu napędowego.

Własności fizyczne

Nazwa tworzywa Vkb VkG
Barwa rozpoznawcza Niebieska Zielona
Własności mechaniczne
Twardość wg Shore’a  (DIN 53505) 84 94
Wytrzymałość na rozrywanie
 [Mpa]
(DIN 53504)
40 31
Wydłużenie przy zerwaniu
 [%]
(DI 53504)
630 600
Wytrzymałość na dalsze rozdzieranie
 [KN/m]             
(DIN 53515)
35 73
Odbojność (DIN 53512)
 [%]
55 51
Trwała deformacja spowodowana naciskiem (Din 53517)
70h / 23oC[%] 14 14
24h / 70oC[%] 26 29
Własności elektryczne
Wymagania górniczo-techniczne stawiane
tworzywom sztucznym
spełnione
Opór powierzchniowy (DIN53482)
 [Ω]
1,8*108 7*108
Własności ogniowo-techniczne i zdrowotno techniczne spełnione

Momenty

WielkośćMomenty obrotowe
VkBVkG
nominalny
TKN[Nm]
maksymalny
TKmax[Nm]
nominalny
TKN[Nm]
maksymalny
TKmax[Nm]
50 8 24 15 40
70 32 96 55 160
85 44 132 75 225
100 76 228 130 390
125 140 420 250 750
145 240 720 400 1200
170 370 1110 630 1900
200 640 1920 1100 3300
230 980 2940 1700 5150
260 1530 4590 2650 7950
300 2280 6840 3900 11700
360 3760 11280 6500 19500
400 5180 15540 8900 26700

Go Top